Trang chủ > Sự Kiện > [Atlans]Event Đua Top Tháng 1

[Atlans]Event Đua Top Tháng 1

23-01-2021

 

1. ĐUA TOP ĐIỂM GP ATLANS
 Thời gian :
– Bắt đầu 13:00 22/01/2021 đến 24h 30/01/2021
 Nội Dung :
– Tính theo BXH điểm GP điểm GP trên >3.000 mới tính TOP
– Điểm GP kiếm được ở nhiệm vụ ngày
 Phần Thưởng:
Top
Phần Thưởng
Ghi chú
1 Bộ Item cấp 7 + Luck + 1 Option + 11 Tuỳ chọn chủng tộc
2 Bộ Item cấp 6 + Luck + 1 Option + 10 Tuỳ chọn chủng tộc
3 Bộ Item cấp 5 + Luck + 1 Option + 09 Tuỳ chọn chủng tộc
4 Vũ khí rồng + Luck + 1 Option  Tùy chọn chủng tộc
5 Lông vũ Tùy chọn chủng tộc

 

2. ĐUA TOP ALL ATLANS
 Thời gian :
– Bắt đầu 13:00 22/01/2021 đến 24h 31/01/2021
 Nội Dung :
– Tính theo số lần Reset cao nhất của BXH All chủng tộc . 
– Bằng Resets bằng Level tính Reset cuối nhanh nhất
 Phần Thưởng:
Top
Phần Thưởng
Ghi chú
1 Cánh cấp 2 + 1 Option Tuỳ chọn chủng tộc
2 Cánh cấp 2 + Luck Tuỳ chọn chủng tộc
3 Vũ khí rồng + Luck + 1 Option Tuỳ chọn chủng tộc
4 Lông vũ Tùy chọn chủng tộc
5 200.000 Gcoin Trực tiếp tài khoản
3. ĐUA TOP CHỦNG TỘC ATLAST
 Thời gian :
– Bắt đầu 13:00 22/01/2021 đến 24h 12/02/2021
 Nội Dung :
– Tính theo số lần Reset cao nhất của BXH từng chủng tộc . 
– Đổi giới tính từ ngày 25/01/2020 sẽ bị loại
– Phần thưởng trao theo chủng tộc
 Phần Thưởng:
Top
Phần Thưởng
Ghi chú
1 Bộ Item cấp 6 + Luck  + 1 Option Theo chủng tộc